හොරණ නගර මද්‍යයේ (පොළ පිටුපස) ඇල්බර්ට්

Published by Lakshitha Ariyaratne 2020-10-11 11:10:56 Kalutara, Horana

Rs 6,500,000

@හොරණ නගරයට මීටර් 200යි.
@නව හොරණ පොලට මීටර් 50යි.
@පදිංචිය සදහා ඉතා සුදුසුය.
@නගර සභා සීමාවෙහි පිහිටි හෙයින් සියළුම නාගරික පහසුකම් සහිතයි.
@වැඩි විස්තර සදහා දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදෙන්න.

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 8 Perches
Address : ඇල්බර්ට් පීරිස් මාවත, හොරණ.
For sell
Kalutara, Horana
Save ad as favorite
Ad ID : 3897
views : 398

Do you need advertise with us?

Advertise with us