කුඹුරු ඉඩමක් සමග නිවසක්

Published by Lethmini Methma 2023-05-23 16:05:00 Anuradhapura, Talawa

Negotiable

අනුරාධපුර තලාවේ පොල් සහ කුඹුර සහිත අක්කර එකයි කාලක ඉඩමක්, විදුලිය සමග නිවසක්ද ඇත

Contact

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : අ� Acres
Address : අනුරාධපුර,තලාවේ
For buy
Anuradhapura, Talawa
Save ad as favorite
Ad ID : 6215
views : 179

Do you need advertise with us?

Advertise with us