නාරම්මල ගිරිඋල්ලපාර මෑටියගනේ පර්චස්

Published by Sarath chandra 2020-06-26 15:06:30 Kurunegala, Narammala

Rs 850,000

නාරම්මල ගිරිඋල්ල පාරේ මෑටියගනේ ප්‍රදාන පාරට නුදුරින්
පර්චස් 12 ඉඩම හදිස්සියකට විකිනීමට තිබේ,
විමසන්න,
070 2228080 -070 3674270

Contact

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : 12 Perches
Address : නො. 33, මිනිකුකුල වත්ත මෑටියගනේ නාරම්මල
For sell
Kurunegala, Narammala
Save ad as favorite
Ad ID : 3419
views : 556

Do you need advertise with us?

Advertise with us