ඉඩමක් විකිණීමට - Maniktenna

Published by Dilrukshi 2022-09-22 16:09:04 Ratnapura, Ratnapura

Rs 45,000

අයිතිකරැ විදෙස් ගතවන බැවින් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට.

⏭️ නිරවුල් ඔප්පු.

⏭️ ජල/විදුලි පහසුකම

⏭️ රත්නපුර - කොලඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට 1Km.

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 104.0 Perches
Address : Maniktenna, Pushselle
For sell
Ratnapura, Ratnapura
Save ad as favorite
Ad ID : 5863
views : 72

Do you need advertise with us?

Advertise with us