නිවසක්

Published by Lethmini Methma 2023-05-24 19:05:04 Gampaha,

Rs 1,300,000

කොළඹ මිගමු පාරට, ජාඇලට Christ king school එකට වි,5,ස්ටේෂන් එකට වි,5

පිරිසිදු ලිංජලය,නිස්කලංක වටපිටාව ,වැදගත් අසල්වැසියන්

නිවස ඇනෙක්සිය කුස්සි 2ක් ව⁣ට තාප්පය පර්චසය ලක්ෂ 13
O761428026

Contact

Houses
Size (S.F) : 28 Pe
Bed Rooms : 2
Bath Rooms : 1
Address : 314/45 christopher mawatha, thudella, Ja ela
For buy
Gampaha,
Save ad as favorite
Ad ID : 6232
views : 166

Do you need advertise with us?

Advertise with us