අංක 99/8 - ගල්ලොලුව - වැලිවේරිය

Published by Lethmini Methma 2023-06-06 19:06:55 Gampaha, Gampaha

Rs 10,000,000

අඹ හා පොල් වගා කර ඇත
0750447321

Contact

Houses
Size (S.F) : 1500
Bed Rooms : 3
Bath Rooms : 1
Address : අංක 99/8 - ගල්ලොලුව - වැලිවේරිය
For sell
Gampaha, Gampaha
Save ad as favorite
Ad ID : 6296
views : 67

Do you need advertise with us?

Advertise with us