වෙළඳසැලක්

Published by Lethmini Methma 2023-05-23 16:05:09 Badulla, Bandarawela

Rs 235,000,000

බණ්ඩාරවෙල ප්‍රධාන පාරට මූහුණලා වෙළඳසැලක් විකිණීමට ඇත.
* වර්ග අඩි 670 (19x 36)
* සින්නක්කර ඔප්පු
* පුද්ගලික වැසිකිලි සහ නල ජලය ඇත

Contact

For sell
Badulla, Bandarawela
Save ad as favorite
Ad ID : 6214
views : 149

Do you need advertise with us?

Advertise with us