කම්කරු මහත්මයකු අවශ්‍ය කර තිබේ-ගලිගම�

Published by Chanaka 2020-09-27 16:09:35 Kegalle, Kegalle

Negotiable

නිවසක් අවට උදලු ගා සුද්ද පවිත්‍ර කර ගැනිම සදහා කම්කරු මහත්මයකු අවශ්‍ය කර තිබේ-ගලිගමුව,බල්ලපාන, රන්වල හෝ කෑගල්ල අවටින්

Contact

Jobs in Srilanka
Industry : Household help
Job Type : Temporary
Apply Via : Call
Web Site : NA
For sell
Kegalle, Kegalle
Save ad as favorite
Ad ID : 3807
views : 1855

Do you need advertise with us?

Advertise with us